Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. – CH przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-129/12)1

(Służba publiczna – Akredytowani asystenci parlamentarni – Przedwczesne rozwiązanie umowy o pracę – Wniosek o udzielenie wsparcia – Mobbing)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CH (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi, C. Bernard-Glanz i A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Alves i E. Taneva, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę ze skarżącą oraz decyzji oddalającej jej wniosek o udzielenie wsparcia w kontekście mobbingu oraz żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. o rozwiązaniu z CH umowy o pracę w charakterze akredytowanego asystenta parlamentarnego.Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. oddalającej wniosek CH o udzielenie wsparcia z dnia 22 grudnia 2011 r.Parlament Europejski wypłaci CH kwotę 50 000 EUR.Parlament Europejski pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez CH.