Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 декември 2013 г. — Hall/Комисия и CEPOL

(Дело F-22/12)1

(Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Надбавка за образование — Деца на съпругата на жалбоподателя, които не живеят в жилището на двамата съпрузи — Условия за предоставяне)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Mark Hall (Питърсфилд, Обединено кралство) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, адвокати)

Ответници: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin) и Европейски полицейски колеж (CEPOL) (представител: F. Bánfi)

Предмет

Искане за отмяна на решенията, с които се отхвърля молбата на жалбоподателя да му бъде предоставена надбавка за дете на издръжка и надбавка за образование за трите деца на неговата съпруга за периода, в който последните все още живеят във Филипините.

Диспозитив

Отхвърля като недопустима жалбата в частта, насочена срещу Европейския полицейски колеж.

Отменя мълчаливия отказ от 25 март 2011 г., както и изричното решение от 11 юли 2011 г. на Европейската комисия, с които се отхвърля искането за предоставяне на надбавка за дете на издръжка и на надбавка за образование за трите деца на съпругата на г-н Hall за периода, през който те все още живеят във Филипините.Отхвърля жалбата срещу Европейската комисия в останалата ѝ част.Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски, направени от г-н Hall.Осъжда г-н Hall да понесе направените от Европейския полицейски колеж съдебни разноски.