Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. – Hall przeciwko Komisji i CEPOL

(Sprawa F-22/12)1

(Służba publiczna – Wynagrodzenie – Świadczenia rodzinne – Dodatek na dziecko na utrzymaniu – Dodatek szkolny – Dzieci małżonki skarżącego niezamieszkujące w gospodarstwie domowym pary – Przesłanki przyznania)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Mark Hall (Petersfield, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy) i Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (przedstawiciele: F. Bánfi, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalających wniosek skarżącego o przyznanie mu dodatku na dziecko na utrzymaniu i dodatku szkolnego na troje dzieci jego małżonki za okres, w którym para zamieszkiwała na Filipinach.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna w zakresie, w jakim była skierowana przeciwko Europejskiemu Kolegium Policyjnemu.Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej: dorozumianej z dnia 25 marca 2011 r., jak również wyraźnej z dnia 11 lipca 2011 r. oddalających wniosek o przyznanie dodatku na dziecko na utrzymaniu i dodatku szkolnego na troje dzieci małżonki M. Halla za okres, w którym zamieszkiwali oni jeszcze na Filipinach.Skarga skierowana przeciwko Komisji Europejskiej zostaje w pozostałym zakresie oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez M. Halla.M. Hall pokrywa koszty poniesione przez Europejskie Kolegium Policyjne.