Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. decembra 2013 – Hall/Komisia a CEPOL

(vec F-22/12)1

(Verejná služba – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na nezaopatrené dieťa – Príspevok na vzdelanie – Deti manželky žalobcu, ktoré nežijú v domácnosti manželského páru – Podmienky priznania)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Mark Hall (Petersfield, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalované: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia) a Európska policajná akadémia (CEPOL) (v zastúpení: F. Bánfi, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí, ktorými sa zamieta žalobcova žiadosť o poskytnutie príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevkov na vzdelanie pre tri deti jeho manželky za obdobie, keď ešte žili na Filipínach

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa v rozsahu, v akom smeruje proti Európskej policajnej akadémii, zamieta ako neprípustná.

2.    Implicitné rozhodnutie Európskej komisie z 25. marca 2011, ako aj explicitné rozhodnutie Európskej komisie z 11. júla 2011, ktoré zamietajú žiadosť o poskytnutie príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevkov na vzdelanie pre tri deti manželky M. Halla za obdobie, keď ešte žili na Filipínach, sa zrušujú.3.    Žaloba smerujúca proti Európskej komisii sa v zostávajúcej časti zamieta.4.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli M. Hallovi.5.    M. Hall je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej policajnej akadémii.