Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 december 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-2/10 RENV)

Procestaal: Italiaans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.