Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 26 ноември 2013 г. — Kendrion NV/Европейска комисия

(Дело C-50/12 P)1

(Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на найлоновите промишлени торби — Отговорност на дружеството майка за извършеното от дъщерното дружество нарушение — Солидарна отговорност на дружеството майка за заплащането на наложената на дъщерното дружество глоба — Прекомерна продължителност на производството пред Общия съд — Принцип на ефективната съдебна защита)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Kendrion NV (представители: P. Glazener и T. Ottervanger, advocaten)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre и S. Noë)

Предмет

Жалба срещу решението на Общия съд (четвърти състав) от 16 ноември 2011 г. по дело Kendrion/Комисия (T-54/06), с което Общият съд отхвърля искане за отмяна на Решение C (2005) 4634 на Комисията от 30 ноември 2005 г. относно процедура за прилагане на член 81 [ЕО] (дело COMP/F/38.354 — Промишлени торби), доколкото се отнася до Kendrion, във връзка с картел на пазара на найлоновите промишлени торби, както и искане за отмяна или, при условията на евентуалност, за намаляване на глобата, наложена на Kendrion.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда Kendrion NV да заплати разноските по настоящото производство по обжалване.