Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.11.2013 – Valittajana Kendrion NV ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-50/12 P)1

(Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Muovisten teollisuussäkkien markkinat – Emoyhtiön joutuminen vastuuseen kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon tytäryhtiö on syyllistynyt – Emoyhtiön yhteisvastuu tytäryhtiölle määrätyn sakon maksamisesta – Oikeudenkäynnin kohtuuton kesto unionin yleisessä tuomioistuimessa – Tehokkaan oikeussuojan periaate)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Valittaja: Kendrion NV (edustajat: advocaat P. Glazener ja advocaat T. Ottervanger)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre ja S. Noë)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-54/06, Kendrion vastaan komissio, 16.11.2011 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/F/38.354 – Teollisuussäkit) 30.11.2005 tehdyn komission päätöksen K(2005) 4634, joka koski kartellia muovisten teollisuussäkkien markkinoilla, kumoamista koskevan vaatimuksen siltä osin kuin kyseinen päätös koskee Kendrionia sekä vaatimuksen Kendrionille määrätyn sakon kumoamisesta tai toissijaisesti sen määrän alentamisesta.

Tuomiolauselma

Valitus hylätään.

Kendrion NV velvoitetaan korvaamaan tästä valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 80, 17.3.2012.