Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 november 2013 – Kendrion NV mot Europeiska kommissionen

(Mål C-50/12 P)(1 )

(Överklagande – Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för industrisäckar av plast – Moderbolagets ansvar för dotterbolagets överträdelse – Moderbolagets solidariska ansvar för betalning av de böter som ålagts dotterbolaget – Oskäligt lång handläggningstid vid tribunalen – Principen om ett effektivt domstolsskydd)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Kendrion NV (ombud: P. Glazener och T. Ottervanger, advokaten)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre och S. Noë)

Saken

Överklagande av tribunalens (fjärde avdelningen) dom av den 16 november 2011 i mål T-54/06, Kendrion mot kommissionen, i vilken tribunalen ogillade talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2005) 4634 av den 30 november 2005, om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (ärende COMP/F/38.354 – Industrisäckar), i den del det avsåg Kendrion, avseende en konkurrensbegränsande samverkan på marknaden för industrisäckar av plast och i andra hand om upphävande eller nedsättning av de böter som påförts Kendrion

Domslut

Överklagandet ogillas.

Kendrion NV ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

____________

(1 ) EUT C 80, 17.3.2012