Language of document :

Жалба, подадена на 30 ноември 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-116/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението относно прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателя в пенсионната схема на Съюза, в приложение на новите ОРИ във връзка с членове 11 и 12 от приложение VIII от Правилника за длъжностните лица.

Искания на жалбоподателя

да се обяви за незаконосъобразен и поради това за неприложим член 9 от общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника;

да се отмени решението от 18 юни 2013 г. за бонифициране на пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди встъпването му в длъжност, при прехвърлянето им в пенсионната схема на институциите на Европейския съюз, в приложение на общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII от Правилника от 3 март 2011 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.