Language of document :

25. oktoobril 2013 esitatud hagi – ZZ versus FRA

(kohtuasi F-106/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada FRA direktori otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristuseks noomitus.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

Tühistada FRA direktori 20. veebruari 2013. aasta otsus noomituse määramise kohta ja vajadusel 22. veebruari 2013. aasta otsus, millega noomitus kinnitati kirjalikult;

vajadusel tühistada FRA direktori 17. juuli 2013. aasta otsus, mis toimetati kätte 18. juulil 2013 ja millega jäeti kaebus rahuldamata;

mõista hageja kasuks välja adekvaatne hüvitis mittevaralise kahju eest, mis tekitati haldusjuurdluse ja noomituse määramise otsuse ilmselge õigusvastasuse ja nõuetevastasusega. See mittevaralise kahju on ex aequo et bono hinnatud 15 000.00 eurole;

mõista kohtukulud välja kostjalt.