Language of document :

Žaloba podaná 25. októbra 2013 – ZZ/FRA

(vec F-106/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, lawyers)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia riaditeľa FRA, ktorým sa žalobcovi ukladá disciplinárna sankcia vo forme pokarhania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa FRA z 20. februára 2013 o uložení pokarhania, a v prípade potreby, zrušiť rozhodnutie z 22. februára 2013, ktorým bolo uloženie pokarhania písomne potvrdené,

v prípade potreby, zrušiť rozhodnutie riaditeľa FRA zo 17. júla 2013, doručené 18. júla 2013, ktorým bola zamietnutá sťažnosť,

priznať žalobcovi primeranú náhradu za spôsobenú nemajetkovú ujmu spôsobenú významnou nezákonnosťou a nezrovnalosťou správneho vyšetrovania a rozhodnutia o uložení pokarhania. Táto nemajetková ujma sa ex aequo et bono stanovuje na 15 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.