Language of document :

Talan väckt den 25 oktober 2013 – ZZ mot FRA

(Mål F-106/13)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av FRA:s direktör att ålägga sökanden en disciplinåtgärd i form av en reprimand.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av FRA:s direktör den 20 februari 2013 att ålägga sökanden en reprimand och, såvitt erfordras, ogiltigförklara beslutet av den 22 februari 2013 om skriftlig fastställelse av beslutet,

såvitt erfordras, ogiltigförklara det beslut som meddelades av FRA:s direktör den 17 juli 2013 – mottaget den 18 juli 2013 – att avslå klagomålet,

bevilja sökanden rimlig ersättning för den ideella skada som sökanden åsamkats genom grov rättsstridighet och grova fel avseende den undersökning som administrationen låtit utföra och genom beslutet att ålägga sökanden en reprimand. Denna ideella skada bedöms, i överensstämmelse med rätt och billighet, uppgå till 15 000 euro

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.