Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. december 2013 – Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Riigikohus – Estland)

(Sag C-561/12) 1

(Offentlige kontrakter – udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse – den ordregivende myndigheds mulighed for at forhandle om bud, som ikke er i overensstemmelse med de bindende krav i de tekniske specifikationer, der er fastsat i udbudsbetingelserne for kontrakten)

Processprog: estisk

Den forelæggende ret

Riigikohus

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Nordecon AS og Ramboll Eesti AS

Sagsøgt: Rahandusministeerium

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Riigikohus – fortolkning af artikel 30, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114) – udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse – spørgsmålet, om den ordregivende myndighed kan føre forhandlinger om tilbud, som ikke svarer til de bindende krav, der er fastsat i de tekniske specifikationer i kontraktens udbudsbetingelser – tekniske specifikationer, der ændres under forhandlingerne – spørgsmålet, om den ordregivende myndighed må tildele kontrakten til en tilbudsgiver, der har afgivet et bud, som ikke opfylder de tekniske specifikationer

Konklusion

Artikel 30, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter tillader ikke en ordregivende myndighed at føre forhandlinger med tilbudsgiverne om tilbud, som ikke opfylder de bindende krav, der er fastsat i udbuddets tekniske specifikationer.

____________

1 EUT C 38 af 9.2.2013.