Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus – Estónsko) – Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium

(vec C-561/12)1

(Verejné zákazky – Rokovacie konanie so zverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania – Možnosť verejného obstarávateľa rokovať o ponukách, ktoré nie sú v súlade so záväznými požiadavkami technických špecifikácií uvedenými v zadávacích podkladoch týkajúcich sa zákazky)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Riigikohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Žalovaný: Rahandusministeerium

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Riigikohus – Výklad článku 30 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) – Rokovacie konanie so zverejním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – Možnosť verejného obstarávateľa, aby rokoval o ponukách, ktoré nezodpovedajú záväzným požiadavkám stanoveným v technických špecifikáciách v súťažných podkladoch – Zmena technických špecifikácií v priebehu rokovaní – Možnosť prispôsobiť verejnú zákazku uchádzačovi predkladajúcemu ponuku, ktorá nezodpovedá týmto technickým špecifikáciám

Výrok rozsudku

Článok 30 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby neumožňuje verejnému obstarávateľovi rokovať s uchádzačmi o ponukách, ktoré nespĺňajú záväzné požiadavky stanovené v technických špecifikáciách zákazky.

____________

1 Ú. v. EÚ C 38, 9.2.2013.