Language of document :

Жалба, подадена на 28 ноември 2013 г. — DK Recycling und Roheisen/Комисия

(Дело T-630/13)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: DK Recycling und Roheisen GmbH (Дуисбург, Германия) (представител: S. Altenschmidt, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени член 1, параграф 1 от Решение на Комисията от 5 септември 2013 година относно националните мерки за изпълнение за преходното безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове в съответствие с член 11, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета (C[2013] 5666, 2013/448/ЕО, ОВ L 240, стр. 27), в частта му, с която се отказват вписването на посочените в приложение І, букви А и Г инсталации с идентификатори DE000000000001320 и DE-new-14220-0045 в списъка на попадащите в обхвата на Директива 2003/87/ЕО съоръжения, предоставен съгласно член 11, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО на Комисията от страна на Германия, и на съответните предварителни годишни количества на квотите за емисии, които следва да бъдат разпределени безплатно за тези инсталации,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва по същество следните правни основания.

Обжалваното решение, в оспорваната му от жалбоподателя част, нарушавало Директива 2003/87/ЕО и Решение 2011/278/ЕО2 . Освен това решението било несъвместимо с принципа на пропорционалност и с Хартата на основните права на Европейския съюз. То също така не било надлежно мотивирано.

Доколкото отказът за безплатно разпределяне на квоти за инсталациите на жалбоподателя се основавало на обстоятелството, че от страна на Германия в тяхна полза е направено допълнително предварително прехвърляне на безплатни квоти като компенсация поради прекомерна тежест, жалбоподателят твърди, че — обратно на посоченото от Комисията — Решение 2011/278 не е пречка за това разпределение. Във всеки случай специалното разпределяне в особено тежки случаи за компенсиране на прекомерни тежести в резултат на търговията с квоти се изисквало от гаранциите, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и в частност от основните права на свобода на стопанската инициатива и на собственост, както и от принципа на пропорционалност.Доколкото отказът за безплатно разпределяне на квоти за инсталациите на жалбоподателя се основавало на обстоятелството, че от страна на Германия за тях е направено допълнително предварително разпределение на безплатни квоти за производството на цинков концентрат в доменната пещ на жалбоподателя въз основа на подинсталация с технологични емисии, жалбоподателят изтъква, че обжалваното решение противоречи на Решение 2011/278, както и че мотивите на обжалваното решение са недостатъчни и противоречиви.На последно място, жалбоподателят изтъква нарушение на изискванията, свързани с правото на добра администрация съгласно член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Преди постановяването на решението на жалбоподателя не била дадена възможност да представи становище.

____________

____________

1 Директива 200

3/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78). Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а