Language of document :

Sag anlagt den 28. november 2013 – DK Recycling und Roheisen mod Kommissionen

(Sag T-630/13)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Tyskland) (ved advokat S. Altenschmidt)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Artikel 1, stk. 1, i Kommissionens afgørelse af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF 1 (C(2013) 5666, 2013/448/EU, EUT L 240, s. 27) annulleres, for så vidt som den afviser optagelsen af de anlæg, der er anført i bilag I, punkt A) og D), med anlægsidentifikatorerne DE000000000001320 og DE-new-14220-0045, på listen over anlæg, som Tyskland har fremsendt til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF, og de tilsvarende foreløbige samlede årlige emissionskvoter, der tildeles gratis til disse anlæg.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført følgende anbringender.

Den anfægtede afgørelse tilsidesætter, i det omfang den anfægtes af sagsøgeren, direktiv 2003/87/EF og afgørelse 2011/278/EU 2 . Derudover er afgørelsen ikke forenelig med proportionalitetsprincippet og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den er heller ikke begrundet på behørig måde.

For så vidt som afvisningen af den gratis tildeling af certifikater til sagsøgerens anlæg er støttet på, at der af Tyskland blev ydet dem en yderligere foreløbig tildeling af gratis certifikater som godtgørelse for en urimelig byrde, gør sagsøgeren gældende, at afgørelse 2011/278 i modsætning til Kommissionens opfattelse ikke er til hinder for denne tildeling. Der kræves i hvert fald en særlig tildeling til tilfælde med urimelige byrder med henblik på udligningen af urimelige belastninger som følge af emissionshandelen i henhold til Den Europæiske Unions charters garantier, navnlig de grundlæggende rettigheder om friheden til at oprette og drive egen virksomhed og ejendomsretten samt proportionalitetsprincippet.

For så vidt som afvisningen af den gratis tildeling af certifikater til sagsøgerens anlæg er støttet på, at der af Tyskland blev ydet dem en yderligere foreløbig tildeling af gratis certifikater til produktionen af zinkkoncentrat i sagsøgerens højovne på grundlag af en procesemissionsdelinstallation, gør sagsøgeren gældende, at den anfægtede afgørelse er uforenelig med afgørelse 2011/278, samt at afgørelsen er selvmodsigende og utilstrækkeligt begrundet.

Endelig gør sagsøgeren gældende, at der foreligger en tilsidesættelse af kravene til en rimelig forvaltningspraksis i henhold til artikel 41 i Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder. Der er ikke forud for afgørelsen givet sagsøgeren lejlighed til at afgive en stillingtagen.

____________

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13.10.2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275, s. 32).

2     Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27.4.2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).