Language of document :

2013. november 28-án benyújtott kereset – DK Recycling und Roheisen kontra Bizottság

(T-630/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Németország) (képviselő: S. Altenschmidt Rechtsanwalt)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat (C(2013) 5666., HL L 240., 27. o.) 1. cikkének (1) bekezdését annyiban, amennyiben az elutasítja az I. melléklet A. és D. pontjában felsorolt, DE000000000001320 és DE-new-14220–0045 létesítmény-azonosítóval ellátott létesítményeknek a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények – a Bizottság számára a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése alapján Németország által megküldött – listáiba való felvételét, valamint az e létesítményekn

ek ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek meg

felelő előzetes éves összmenn

yiségeit;kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.Jogalapok és fontosabb é

rvekKeresete alátámasztása érdekében a felperes lényegében a következőkre hivatkozik.A megtámadott határozat a felperes véleménye szerint sérti a 2003/78/EK irányelvet és a 2011/278/EU határozatot. A határozat ezt meghaladóan összeegyeztethetetlen az ará

nyosság elvével és az Európai Unió Alapjogi Chartájával. Továbbá nem kellően indokolt.Azt illetően, hogy a felperes létesítményei számára a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának elutasítása azon alapul, hogy számára Németország már osztott ki kiegészítő, átmeneti ingyenes kibocsátási egységeket az el nem várható nehézségek kiegyensúlyozásaképpen, a felperes azzal érvel, hogy szemben a Bizottság véleményével, ez a kiosztás nem áll ellentétben a 2011/278 határozattal. Mindenesetre a nehézségek esetén való különös kiosztás – a kibocsátás-kereskedelem következtében fellépő, el nem várható terhek kiegyensúlyozásaképpen – az Európai Unió Alapjogi Chartájának, de különösen a vállalkozás szabadságához és a tulajdonhoz való alapjog, valamint az arányosság elvének érvényesülése miatt szükséges.Azt illetően, hogy a felperes létesítményei számára a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának elutasítása azon alapul, hogy számára Németország a technológiai kibocsátások szerinti létesítményrész alapján már osztott ki kiegészítő, átmeneti ingyenes kibocsátási egységeket a cinkkoncentrátumnak a felperes kohójában történő előállítására, a felperes arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozat összeegyeztethetetlen a 2011/278 határozattal, valamint arra, hogy a határozat ellentmondásos és elégtelen indokolást tartalmaz.Végül a felperes felrója az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke értelmében vett megfelelő ügyintézéshez való jog követelményének megsértését. A h

atározat meghozatala előtt nem biztosították számára annak lehetőségét, hogy előadja az álláspontját.

____________

____________

1 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.). A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK