Language of document :

2013 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje DK Recycling und Roheisen prieš Komisiją

(Byla T-630/13)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburgas, Vokietija), atstovaujama advokato S. Altenschmidt

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė prašo:

panaikinti 2013 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimo dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių, susijusių su nemokamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų suteikimu pereinamuoju laikotarpiu, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB1 11 straipsnio 3 dalies (2013/448/ES, OL L 240, p. 27), 1 straipsnio 1 dalį tiek, kiek joje atsisakoma įtraukti I priedo A ir D punktuose išvardytus įrenginius, kurių atpažinties Nr. DE000000000001320 ir DE-new-14220-0045, į įrenginių, kuriems taikoma Direktyva 2003/87/EB, sąrašą, kurį Vokietija pateikė Komisijai pagal Direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnio 1 dalį, ir nepritariama atitinkamiems preliminariems bendriems metiniams nemokamų apyvartinių taršos leidimų, numatytų suteikti šiems įrenginiams, skaičiams,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė iš esmės remiasi šiais pagrindais.

Ginčijamu sprendimu, kiek jį ginčija ieškovė, pažeidžiama Direktyva 2003/87/EB ir Sprendimas 2011/278/ES2 . Be to, šis sprendimas nesuderinamas su proporcingumo principu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Jis taip pat netinkamai pagrįstas.

Tiek, kiek atsisakymas suteikti nemokamus leidimus ieškovės įrenginiams grindžiamas tuo, kad Vokietija užtikrino, jog jiems papildomai iš anksto bus suteikti nemokami leidimai, kaip kompensacija už nenumatytus sunkumus, ieškovė tvirtina, kad Sprendimas 2011/278 jų nesuteikti neprieštarauja Komisijos pozicijai. Bet kuriuo atveju suteikti leidimus ypatingais atvejais kaip kompensaciją už nenumatytus sunkumus, kilusius dėl emisijos leidimų prekybos, reikalaujama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, visų pirma tokias pagrindines teises, kaip antai laisvė užsiimti verslu ir teisė į nuosavybę, bei pagal proporcingumo principą.Tiek, kiek atsisakymas suteikti nemokamus leidimus ieškovės įrenginiams grindžiamas tuo, kad Vokietija užtikrino, jog papildomai iš anksto bus suteikti nemokami leidimai gaminti cinko koncentratą ieškovės aukštakrosnėje remiantis su proceso metu išsiskiriančiomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusia įrenginio technologinio proceso dalimi, ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas nesuderinamas su Sprendimu 2011/278 ir kad jo motyvai prieštaringi bei nepakankami.Galiausiai ieškovė teigia, kad pažeidžiam gero administravimo reikalavimai, numatyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje. Prieš priimant sprendimą ieškovei nebuvo suteikta galimybė išsakyti savo poziciją.

____________

____________

1 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direk

tyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631)2 2011/278/ES: 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės