Language of document :

Talan väckt den 28 november 2013 – DK Recycling und Roheisen mot kommissionen

(Mål T-630/13)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Tyskland) (ombud:advokaten S. Altenschmidt)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1.1 i kommissionens beslut av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångstilldelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG1 (C(2013) 5666, 2013/448/EU, EUT L 240, s.27) såtillvida som det i beslutet inte godtas att de anläggningar son anges i punkterena A och D i bilaga I, med anläggningsnummer DE00000000001320 och DE-new-14220-0045 förs upp i den förteckning som Tyskland har anmält till kommissionen enligt artikel 11.1 i direktiv 2003/87/EG, vilka omfattas av direktiv 2003/78/EG, och motsvarande gratis tilldelning av unionstäckande utsläppsrätter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder.

I det angripna beslutet åsidosätts, i de delar som ifrågasätts av sökanden, direktiv 2003/87/EG och beslut 2011/278/EU2 . Beslutet är dessutom inte förenligt med proportionalitetsprincipen och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Det är inte heller tillräckligt motiverat.

Såtillvida som det inte skedde någon gratis tilldelning av utsläppsrätter till sökandens anläggningar – eftersom Tyskland gett dessa en gratis tilldelning av utsläppsrätter som kompensation för en orimlig börda – gör sökanden gällande att beslut 2011/278 i motsättning till kommissionens beslut inte utgör hinder för denna tilldelning. Det krävs nämligen en särskild tilldelning när det föreligger orimliga bördor för att utjämna dessa bördor vid handeln med utsläppsrätter enligt de garantier som föreskrivs i Europeiska unionens stadga, särskilt de grundläggande rättigheterna att fritt starta och driva näringsverksamhet och egendomsrätten samt proportionalitetsprincipen.

Såtillvida som avslaget att lämna gratis tilldelning av utsläppserätter till sökandens anläggningar motiveras med att Tyskland har gett dessa en ytterligare tilldelning av gratis utsläppsrätter för att producera zinkkoncentrat i sökandens högugnar med hjälp av en processutsläppsdelanläggning gör sökande gällande att det angripna beslutet är oförenligt med beslut 29011/278 samt att beslutet är motsägelsefullt och otillräckligt motiverat.

Slutligen gör sökanden gällande att föreligger ett åsidosättande av kraven på god förvaltningssed i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Sökanden har nämligen inte beretts tillfälle att ta yttra sig innan beslutet fattades.

____________

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, s. 32)

2 Kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentetsa och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, s. 1)