Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 6. aprīlī iesniedza Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Peter Fisher, Stephen Fisher, Anne Fisher/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(lieta C-192/16)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītāji: Peter Fisher, Stephen Fisher, Anne Fisher

Atbildētāji: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Ieinteresētā persona: Her Majesty’s Government of Gibraltar

Prejudiciālie jautājumi

1.    LESD 49. panta izpratnē (brīvība veikt uzņēmējdarbību) un ņemot vērā konstitucionālās attiecības starp Gibraltāru un Apvienoto Karalisti;

1.1    Vai Gibraltāru un Apvienoto Karalisti var uzskatīt par vienas dalībvalsts daļu a) Savienības tiesību aktu izpratnē, un, ja tas tā ir, vai tādēļ LESD 49. pants nav piemērojams Apvienotās Karalistes un Gibraltāra attiecībām, izņemot tiktāl, ciktāl tas var tikt piemērots iekšējam tiesību aktam, vai pakārtoti b) LESD 49. panta izpratnē, skatot to atsevišķi, tā, ka šis pants nav piemērojams, izņemot tiktāl, ciktāl tas ir piemērojams iekšējam tiesību aktam? Pakārtoti,

1.2    Ņemot vērā LESD 355. panta 3. punktu, vai Gibraltāra konstitucionālais statuss ir atsevišķa Apvienotās Karalistes teritorija Savienības ietvaros tā, ka vai nu a) tiesību veikt uzņēmējdarbību īstenošana Gibraltāra un Apvienotās Karalistes attiecībās jāuzskata par Savienības iekšējo tirdzniecību LESD 49. panta izpratnē, vai b) LESD 49. pants ir piemērojams, lai aizliegtu ierobežojumus attiecībā uz Apvienotās Karalistes valstspiederīgo tiesībām veikt uzņēmējdarbību Gibraltārā (kā atsevišķā struktūrā)? Pakārtoti,

1.3    Vai Gibraltārs ir uzskatāms par trešo valsti vai teritoriju, kas nozīmē, ka ES tiesību akti ir piemērojami darījumiem starp tām tikai tiktāl, ciktāl ES tiesību akti ir spēkā starp dalībvalsti un trešo valsti? Pakārtoti,

1.4    Vai konstitucionālās attiecības starp Gibraltāru un Apvienoto Karalisti ir jāvērtē citādi LESD 49. panta izpratnē?

2.    Kā, un vai vispār, atbilde uz iepriekš minētajiem jautājumiem atšķirtos, ja tie tiktu aplūkoti drīzāk LESD 63. panta kontekstā (tātad attiecībā uz kapitāla brīvu apriti), un nevis LESD 49. panta kontekstā?

____________