Language of document : ECLI:EU:T:2012:103

Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 6 marca 2012 r. – FLSmidth przeciwko Komisji

(sprawa T‑65/06)

Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Sektor worków przemysłowych z plastiku – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE – Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia – Czas trwania naruszenia – Grzywny – Waga naruszenia – Okoliczności łagodzące – Współpraca w toku postępowania administracyjnego – Proporcjonalność – Odpowiedzialność solidarna

1.                     Konkurencja – Zasady Unii – Naruszenia – Przypisanie – Spółka dominująca i spółki zależne – Jednostka gospodarcza – Kryteria oceny – Domniemanie decydującego wpływu wywieranego na spółki zależne przez spółkę dominującą posiadającą 100% ich kapitału – Spółka holdingowa posiadająca 100% kapitału spółki występującej w roli łącznika, która posiada całość kapitału należącej do grupy spółki zależnej – Obowiązek przedstawienia dowodów przez spółkę chcącą obalić to domniemanie (art. 81 ust. 1 WE) (por. pkt 22–24, 26–40)

2.                     Konkurencja – Grzywny – Ocena w zależności od indywidualnego zachowania przedsiębiorstwa – Wpływ braku zastosowania sankcji wobec innego podmiotu gospodarczego – Brak (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2) (por. pkt 35)

3.                     Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Kryteria – Waga naruszenia – Okoliczności łagodzące – Bierna rola przedsiębiorstwa lub pójście przez nie w ślad za liderem – Kryteria oceny (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03, pkt 3 tiret pierwsze) (por. pkt 57–59, 63)

4.                     Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Kwota maksymalna – Obliczanie – Obrót, jaki należy uwzględnić – Łączny obrót wszystkich spółek tworzących podmiot gospodarczy działający jako przedsiębiorstwo – Granice (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03, pkt 5) (por. pkt 78,79)

5.                     Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Nienałożenie lub obniżenie grzywny w zamian za współpracę przedsiębiorstwa, któremu zarzucono naruszenie – Przesłanki – Spółka dominująca i spółki zależne – Indywidualna ocena współpracy tych spółek (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 23 ust. 2; komunikat Komisji 96/C 207/04, tytuł D, pkt 2) (por. pkt 83–86, 88–96)

Przedmiot

W pierwszej kolejności żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C(2005) 4634 wersja ostateczna z dnia 30 listopada 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 traktatu [WE] (sprawa COMP/F/38.354 – Worki przemysłowe), a w drugiej kolejności żądanie zmniejszenia kwoty grzywny nałożonej na skarżącą we wskazanej decyzji

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2005) 4634 z dnia 30 listopada 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 traktatu [WE] (sprawa COMP/F/38.354 – Worki przemysłowe) w zakresie, w jakim w decyzji tej uznano, że FLSmidth & Co. A/S ponosi odpowiedzialność za jednolite i ciągłe naruszenie, o którym mowa w art. 1 ust. 1 tego aktu, w okresie od dnia 31 grudnia 1990 r. do dnia 31 grudnia 1991 r.

2)

Kwota, za zapłatę której FLSmidth & Co. A/S ponosi odpowiedzialność solidarną zgodnie z art. 2 lit. f) decyzji C(2005) 4634, zostaje ustalona na 14,45 mln EUR.

3)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4)

Komisja Europejska i FLSmidth & Co. pokrywają własne koszty.