Language of document : ECLI:EU:T:2012:103

Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 6. marca 2012 – FLSmidth/Komisia

(vec T‑65/06)

„Hospodárska súťaž – Kartely – Odvetvie plastových priemyselných vriec – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Pripísateľnosť protiprávneho správania – Dĺžka trvania porušenia – Pokuty – Závažnosť porušenia – Poľahčujúce okolnosti – Spolupráca počas správneho konania – Proporcionalita – Solidárna zodpovednosť“

1.                     Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Porušenia – Pripísanie – Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti – Hospodárska jednotka – Kritériá posúdenia – Domnienka rozhodujúceho vplyvu uplatňovaného materskou spoločnosťou na dcérske spoločnosti, ktoré sú v 100 % vlastníctve materskej spoločnosti – Holdingová spoločnosť vlastniaca 100 % základného imania prostrednej spoločnosti, ktorá vlastní celé základne imanie dcérskej spoločnosti danej skupiny – Dôkazná povinnosť spoločnosti, ktorá chce vyvrátiť túto domnienku (článok 81 ods. 1 ES) (pozri body 22 – 24, 26 – 40)

2.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Posúdenie v závislosti od individuálneho správania podniku – Vplyv neuloženia sankcie inému hospodárskemu subjektu – Neexistencia (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2) (pozri bod 35)

3.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Kritériá – Závažnosť porušenia – Poľahčujúce okolnosti – Pasívna úloha podniku alebo úloha nasledovateľa – Kritériá posúdenia (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 98/C 9/03, bod 3 prvá zarážka) (pozri body 57 – 59, 63)

4.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Maximálna výška – Výpočet – Obrat, ktorý sa má zohľadniť – Celkový obrat všetkých spoločností tvoriacich hospodársky subjekt, ktorý koná ako podnik – Hranice (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 98/C 9/03, bod 5) (pozri body 78, 79)

5.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Neuloženie alebo zníženie pokuty výmenou za spoluprácu obvineného podniku – Podmienky – Materská spoločnosť a dcérske spoločnosti – Posúdenie spolupráce individuálne pre každú z týchto spoločností (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2; oznámenie Komisie 96/C 207/04, D, bod 2) (pozri body 83 – 86, 88 – 96)

Predmet

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2005) 4634 v konečnom znení z 30. novembra 2005 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] (vec COMP/F/38.354 – Priemyselné vrecia), ako aj subsidiárne návrh na zníženie pokuty uloženej žalobcovi daným rozhodnutím

Výrok

1.

Rozhodnutie Komisie K(2005) 4634 v konečnom znení z 30. novembra 2005 týkajúce sa konania podľa článku 81 [ES] (vec COMP/F/38.354 – Priemyselné vrecia) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka spoločnosti FLSmidth & Co. A/S a v akom sa mal tento podnik podieľať na jedinom a pokračujúcom porušení uvedenom v článku 1 ods. 1 v období od 31. decembra 1990 do 31. decembra 1991.

2.

Výška pokuty, ktorú má FLSmidth & Co. A/S solidárne uhradiť podľa článku 2 písm. f) rozhodnutia K(2005) 4634 v konečnom znení, sa stanovuje na 14,45 milióna eur.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Európska Komisia a FLSmidth & Co. A/S znášajú svoje vlastné trovy konania.