Language of document : ECLI:EU:C:2012:147

Съединени дела C-90/11 и C-91/11

Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt

и
Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

срещу

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(Преюдициално запитване, отправено от Bundespatentgericht)

„Марки — Директива 2008/95/ЕО — Основания за отказ или недействителност — Словесни изрази, които представляват съчетание от думи и буквен низ, съставен от първите букви на тези думи — Отличителен характер — Описателен характер — Критерии за преценка“

Резюме на решението

Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 2008/95 — Отказ на регистрация или недействителност — Липса на отличителен характер — Марки, които се състоят изключително от знаци или означения, които могат да служат за обозначаване на характерните особености на стока — Понятие

(член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 на Европейския парламент и на Съвета)

Член 3, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2008/95 относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага по отношение на словна марка, която представлява сбор от описателно словосъчетание и сам по себе си неописателен буквен низ, когато потребителите възприемат буквения низ като съкращение на словосъчетанието, тъй като се състои от първите букви на думите в него, и поради това съответната марка, разглеждана като цяло, може да се разбира като съчетание от описателни означения или съкращения, което следователно е лишено от отличителен характер.

Всъщност буквеният низ, който се състои от първите букви на думите, образуващи словосъчетанието, заема само второстепенно положение спрямо това словосъчетание. Макар съответните буквени низове, взети поотделно, да имат неописателен характер, всеки от тях може да добие описателен характер поради комбинирането му в разглежданата марка с основния израз, който пък сам по себе си е описателен, а буквеният низ ще се възприеме като негово съкращение.

(вж. точки 38 и 40 и диспозитива)