Language of document : ECLI:EU:C:2012:147

Spojené veci C‑90/11 a C‑91/11

Alfred Strigl – Deutsches Patent‑ und Markenamt

a

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

proti

Öko‑Invest Verlagsgesellschaft mbH

(návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Bundespatentgericht)

„Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Dôvody zamietnutia alebo neplatnosti – Slovné výrazy tvorené kombináciou slov a sekvenciou písmen zhodných so začiatočnými písmenami týchto slov – Rozlišovacia spôsobilosť – Opisný charakter – Kritériá posúdenia“

Abstrakt rozsudku

Aproximácia právnych predpisov – Ochranné známky – Smernica 2008/95 – Zamietnutie zápisu alebo neplatnosť – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Ochranné známky zložené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností tovaru – Pojem

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95, článok 3 ods. 1 písm. b) a c)]

Článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2008/95 o ochranných známkach sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na slovnú ochrannú známku tvorenú spojením opisnej syntagmy a sekvencie písmen, ktorá nie je sama osebe opisná, ak túto sekvenciu písmen verejnosť vníma ako skratku danej syntagmy, keďže preberá začiatočné písmená slov tvoriacich túto syntagmu, a teda predmetnú ochrannú známku ako celok možno chápať ako kombináciu opisných údajov alebo skratiek, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Sekvencia písmen preberajúca začiatočné písmená slov tvoriacich syntagmu má totiž vo vzťahu k tejto syntagme len vedľajšie postavenie. Každá dotknutá sekvencia písmen, hoci sama osebe má neopisný charakter, môže mať opisný charakter z dôvodu svojej kombinácie v rámci predmetnej ochrannej známky s hlavným výrazom, ktorý je sám osebe opisný a v súvislosti s ktorým je táto sekvencia chápaná ako jeho skratka.

(pozri body 38, 40 a výrok)