Language of document : ECLI:EU:C:2012:147

Förenade målen C‑90/11 och C‑91/11

Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt

och

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

mot

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht)

”Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder – Verbala uttryck som består av en ordkombination och av en följd av bokstäver som är identiska med dessa ords begynnelsebokstäver – Särskiljningsförmåga – Beskrivande karaktär – Bedömningskriterier”

Sammanfattning av domen

Tillnärmning av lagstiftning – Varumärken – Direktiv 2008/95 – Registrering avslås eller ogiltigförklaras – Särskiljningsförmåga saknas – Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar en varas egenskaper – Begrepp

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95, artikel 3.1 b och c)

Artikel 3.1 b och c i direktiv 2008/95 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att den är tillämplig på ett ordmärke som består av en sammansättning av en beskrivande ordkombination och en i sig icke-beskrivande bokstavsföljd, om omsättningskretsen uppfattar bokstavsföljden som en förkortning av ordkombinationen, på grund av att den återger begynnelsebokstäverna i vart och ett av orden i denna ordkombination, och det aktuella varumärket i sin helhet därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och förkortningar, vilken följaktligen saknar särskiljningsförmåga.

Bokstavsföljden, som återger begynnelsebokstäverna i de ord som ingår i ordkombinationen, intar nämligen endast en underordnad ställning i förhållande till ordkombinationen. Var och en av de aktuella bokstavsföljderna har inte beskrivande karaktär betraktade var för sig, men de kan få en beskrivande karaktär på grund av att de i det aktuella varumärket kombineras med – och uppfattas som en förkortning av – ett huvuduttryck som i sin tur är beskrivande.

(se punkterna 38 och 40 samt domslutet)