Language of document :

Euroopa Kohtu (viies koda) 12. detsembri 2013. aasta otsus (Tartu Ringkonnakohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – Ragn-Sells AS versus Sillamäe Linnavalitsus

(kohtuasi C-292/12)1

(Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2008/98/EÜ – Jäätmekäitlus – Artikli 16 lõige 3 – Läheduse põhimõte – Määrus (EÜ) nr 1013/2006 – Jäätmesaadetised – Segaolmejäätmed – Tööstuslikud jäätmed ja ehitusjäätmed – Valla territooriumil tekkinud jäätmete kogumise ja veo teenuse kontsessiooni andmise menetlus – Tulevase kontsessionääri kohustus vedada kogutud jäätmed kontsessiooni andva ametiasutuse määratud jäätmekäitluskohtadesse – Lähimad sobivad jäätmekäitluskohad)

Kohtumenetluse keel: eesti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tartu Ringkonnakohus

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ragn-Sells AS

Kostja: Sillamäe Linnavalitsus

Ese

Eelotsusetaotlus – Tartu Ringkonnakohus – ELTL artikli 102 ja artikli 106 lõike 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi (EÜ) nr 2008/98, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, (ELT L 312, lk 3) artikli 16 lõike 3 tõlgendamine – Olmejäätmete veo riigihankemenetlus – Hankedokumentides ette nähtud tingimus, millega pannakse vaatamata olukorrale, kus turul tegutseb mitmeid nõuetekohaseid teenusepakkujaid, tulevasele kontsessionäärile kohustus jäätmeid vedada üksnes kahte konkreetsesse jäätmekäitluskohta, mis tegutsevad kõnealuse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil – Olmejäätmete töötlemise ainuõigus – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

Resolutsioon

1.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta sätteid koostoimes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid, artikliga 16 tuleb tõlgendada nii, et:

–    nende sätete kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksusel lubatud panna ettevõtjale, kelle ülesandeks on tehtud selle omavalitsusüksuse territooriumil jäätmete kogumine, kohustus vedada eramajapidamistest ja vajadusel teistelt jäätmetekitajatelt kogutud segaolmejäätmed lähimasse sobivasse jäätmekäitluskohta, mis asub kõnealuse kohaliku omavalitsuse üksusega samas liikmesriigis,

–    nende sätete kohaselt ei ole kohaliku omavalitsuse üksusel lubatud panna ettevõtjale, kelle ülesandeks on tehtud selle omavalitsusüksuse territooriumil jäätmete kogumine, kohustust vedada omavalitsusüksuse territooriumil tekkinud tööstuslikud jäätmed ja ehitusjäätmed lähimasse sobivasse jäätmekäitluskohta, mis asub selle omavalitsusüksusega samas liikmesriigis, kui need jäätmed kuuluvad taaskasutamisele ja kui nende jäätmete tekitaja ise on kohustatud viima need kas kõnealusesse ettevõttesse või otse sellesse jäätmekäitluskohta.

2.    ELTL artiklid 49 ja 56 ei ole kohaldatavad sellises olukorras nagu põhikohtuasjas, mille kõik asjaolud piirduvad üheainsa liikmesriigiga.

____________

1 ELT C 243, 11.8.2012.