Language of document :

Sag anlagt den 17. december 2013 – ZZ mod Europol

(Sag F-122/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne J. Kempeners og M. Itani)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europols afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelseskontrakt på ubestemt tid og påstand om, at Europol tilpligtes at betale forskellen mellem det vederlag, som sagsøgeren ville have kunnet fortsætte med at oppebære hos Europol, og enhver anden ydelse, som sagsøgeren faktisk har oppebåret.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europols afgørelse af 6. maj 2013, hvormed Europol meddelte sagsøgeren, at dennes tidsbegrænsede ansættelseskontrakt, der udløb den 31. oktober 2013, ikke ville blive forlænget.

Europol tilpligtes at betale sagsøgeren forskellen mellem på den ene side det vederlag, som sagsøgeren kunne have gjort krav på, såfremt sagsøgeren var forblevet i Europols tjeneste, og på den anden side summen af løn, honorarer, arbejdsløshedsunderstøttelse og enhver anden erstatningsydelse, som sagsøgeren rent faktisk har oppebåret siden den 1. oktober 2013 i stedet for den løn, som sagsøgeren ville have oppebåret hos Europol.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.