Language of document :

Žaloba podaná 17. decembra 2013 – ZZ/Europol

(vec F-122/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J. Kempeners a M. Itani, avocats)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Europolu o neobnovení žalobcovej zmluvy na dobu neurčitú a návrh na zaviazanie Europolu na zaplatenie rozdielu medzi odmenou, ktorú by naďalej poberal v Europole, a akýmkoľvek iným príjmom, ktorý mu bol vyplácaný

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktoré prijal Europol dňa 6. mája 2013, ktorým sa žalobcovi oznámilo, že jeho zmluva na dobu určitú do 31. októbra 2013 nebude obnovená,

zaviazať Europol zaplatiť žalobcovi rozdiel medzi výškou odmeny, ktorú by si žalobca mohol nárokovať, ak by naďalej pracoval v službách tejto inštitúcie, a akoukoľvek výškou mzdy, odmeny, podpory v nezamestnanosti alebo akýchkoľvek iných náhradných príspevkov, ktoré mu boli od 1. októbra 2013 skutočne vyplácané namiesto odmeny, ktorú dostával od Europolu,zaviazať Europol na náhradu trov konania.