Language of document : ECLI:EU:F:2012:52

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

19 päivänä huhtikuuta 2012

Asia F‑16/12 R

Eugène Émile Marie Kimman

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Asemapaikan siirto – Välitoimimenettely – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty

Aihe: SEUT 278 ja EA 157 artiklaan sekä SEUT 279 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Eugène Émile Marie Kimman vaatii virkamiestuomioistuinta lykkäämään sen päätöksen täytäntöönpanoa, jolla Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) johtaja siirsi hänen asemapaikkansa 1.2.2012 alkaen.

Ratkaisu: Välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Fumus boni juris – Kiireellisyys – Kumulatiivisuus – Kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu – Tutkimisjärjestys ja selvittämismenetelmä – Välitoimista päättävän tuomioistuimen harkintavalta

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Vakava ja korjaamaton vahinko – Todistustaakka

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

3.      Virkamiehet – Siirto – Asemapaikan siirto – Erotteluperuste

(Henkilöstösääntöjen 4 ja 29 artikla)

4.      Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkääminen – Siirtopäätöksen täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Vakavan ja korjaamattoman vahingon käsite

(SEUT 278 artikla)

1.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohdan mukaisesti välitoimihakemuksessa on ilmoitettava muun muassa seikat, joiden vuoksi asia on kiireellinen, sekä tosiseikat ja oikeudelliset perusteet, joiden vuoksi vaadittujen välitoimien myöntäminen on ilmeisesti perusteltua.

Kiireellisyyttä ja fumus boni jurisia koskevat edellytykset ovat kumulatiivisia, joten välitoimihakemus on hylättävä, jos jokin näistä edellytyksistä ei täyty. Välitoimista päättävän tuomioistuimen tehtäviin kuuluu myös kyseessä olevien intressien vertailu.

Tässä kokonaisarvioinnissa välitoimista päättävällä tuomarilla on laaja harkintavalta, ja se voi asian ominaispiirteiden perusteella vapaasti päättää, miten ja millaisessa järjestyksessä se tutkii nämä erilaiset edellytykset, sillä ei ole olemassa oikeussääntöä, jossa säädettäisiin siitä, miten tuomioistuimen olisi arvioitava sitä, onko asiassa tarpeen määrätä välitoimia.

(ks. 14–16 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑52/08 R, Plasa v. komissio, 3.7.2008, 21 ja 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia F‑104/10 R, de Pretis Cagnodo ja Trampuz de Pretis Cagnodo v. komissio, 15.2.2011, 16 kohta

2.      Välitoimimenettelyn tavoitteena ei ole varmistaa vahingon korjaamista vaan kanteeseen annettavan tuomion täysi tehokkuus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on haettavien toimenpiteiden oltava siinä mielessä kiireellisiä, että kantajan intresseihin kohdistuvan vakavan ja korjaamattoman vahingon välttämiseksi on välttämätöntä, että niistä määrätään ja niiden vaikutukset alkavat jo ennen kanteeseen annettavaa ratkaisua. Lisäksi välitoimia hakevan asianosaisen tehtäviin kuuluu näytön esittäminen siitä, että hän ei voi odottaa pääasian oikeudenkäynnin ratkeamista ilman että hänelle aiheutuisi tällaista vahinkoa.

(ks. 18 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑320/02 R, Esch-Leonhardt ym. v. EKP, 19.12.2002, 27 kohta

3.      Henkilöstösääntöjen yleisestä rakenteesta johtuu, että toisiin tehtäviin siirtämisestä on termin varsinaisessa merkityksessä kyse vain silloin, kun virkamies siirretään avoimeen virkaan. Tällaisessa tapauksessa siirtoon sovelletaan henkilöstösääntöjen 4 ja 29 artiklassa säädettyjä menettelysääntöjä. Näitä menettelymääräyksiä ei sen sijaan sovelleta silloin, kun virkamiehen asemapaikka siirretään, koska tämänkaltaisen siirron johdosta ei vapaudu virkaa.

(ks. 20 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑339/03, Clotuche v. komissio, 7.2.2007, 31 kohta

4.      Kun otetaan huomioon laaja harkintavalta, joka toimielimillä on yksikköjensä järjestämisessä niille uskottujen tehtävien mukaisesti ja vastaavasti henkilöstönsä asemapaikan suhteen, siirtopäätös ei ole asianomaisten virkamiesten uran näkökulmasta epätavallinen ja odottamaton tapahtuma, vaikka siitä voi aiheutua heille haittaa. Tässä tilanteessa tällaisen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä voidaan perustella ainoastaan pakottavilla ja poikkeuksellisilla olosuhteilla, jotka voivat aiheuttaa asianomaiselle virkamiehelle vakavaa ja peruuttamatonta vahinkoa.

(ks. 23 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑93/96 R, Presle v. Cedefop, 12.7.1996, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen