Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 септември 2013 г. — Glantenay и др./Комисия

(Съединени дела F-23/12 и F-30/12)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/204/10 — Подбор по документи — Отстраняване на кандидатите без конкретно разглеждане на дипломите им и професионалния им опит)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Jérôme Glantenay и др. (Брюксел, Белгия) (представител: C. Mourato, адвокат)

Жалбоподател: Marco Cecchetto (Ровиго, Италия) (представител: C. Mourato, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия на общия конкурс EPSO/AD/204/10 да не допусне жалбоподателите до следващия етап на конкурса

Диспозитив

Отменя решението на конкурсната комисия на общия конкурс EPSO/AD/204/10 да отхвърли кандидатурите на г-н Bonagurio, г-н Cecchetto, г-н Gecse, г-н Glantenay, г-н Gorgol, г-н Kalamees, г-н Skrobich, г-жа Venckunaite и г-жа Załęska за конкурса, без да ги разгледа на втория етап от подбора по документи, предвиден в обявлението за конкурса.Отхвърля жалбите по дела F-23/12 и F-30/12 в останалата им част.Осъжда Европейската комисия да понесе девет десети от направените от нея съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на г-н Bonagurio, г-н Cecchetto, г-н Gecse, г-н Glantenay, г-н Gorgol, г-н Kalamees, г-н Skrobich, г-жа Venckunaite и г-жа Załęska.Осъжда г-жа Cruceru да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати една десета от съдебните разноски на Европейската комисия.