Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. septembri 2013. aasta otsus – Wurster versus EIGE

(liidetud kohtuasjad F-20/12 ja F-43/12)1

(Avalik teenistus – EIGE töötajad – Ajutine teenistuja – Juhtimisoskuste hindamise menetlus EIGE teenistujate puhul, kes hiljuti määrati keskastme juhi ametikohale – Mittejuhtivale ametikohale üleviimine – Õigus olla ära kuulatud – Seaduse kohaldamisala – Tuginemine omal algatusel – Põhjenduste asendamine kohtu poolt omal algatusel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Barbara Wurster (Vilnius, Leedu) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja S. Woog, hiljem advokaadid T. Bontinck ja S. Greco)

Kostja: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Ese

Esiteks nõue tühistada kostja otsus viia hageja operatsioonide juhi ametikohalt üle rühmajuhi ametikohale, mis ei nõua juhtimisoskusi. Teiseks nõue tühistada EIGE direktori otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus saada juhtimishüvitist 1. juunist kuni 30. septembrini 2011.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori 8. septembri 2011. aasta otsus viia B. Wurster üle ressursi- ja dokumendikeskuse rühmajuhi ametikohale.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja B. Wursteri kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 138, 12.5.2012, lk 35; ELT C 200, 7.7.2012, lk 21.