Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 października 2013 r. – CN przeciwko Radzie

(Sprawa F-84/12)1

(Służba publiczna – Artykuł 78 regulaminu pracowniczego – Komitet ds. inwalidztwa – Sprawozdanie lekarskie – Dane medyczne o charakterze psychiatrycznym lub psychologicznym – Tajemnica lekarska – Dostęp – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CN (Brumath, Francja) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: pełnomocnicy J. Herrmann i M. Bauer)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej udzielenia skarżącemu bezpośredniego dostępu do sprawozdania końcowego obejmującego opinię komitetu ds. inwalidztwa i dostępu do diagnozy trzeciego lekarza tego komitetu.Sentencja wyrokuSkarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie oddalona.CN pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.