Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 17 oktober 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-145/12)

(Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift per fax ingediend binnen beroepstermijn vermeerderd met termijn wegens afstand van tien dagen – Verzoekschrift per post neergelegd binnen tien daaraanvolgende dagen – Geen identiteit van verzoekschriften – Te late instelling van beroep)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om herwaardering van zijn invaliditeitspensioen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio zal zijn eigen kosten dragen.