Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 17 października 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-145/12)

(Służba publiczna – Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania – Skarga wniesiona faksem w terminie do wniesienia skargi powiększonym o dziesięciodniowy termin uwzględniający odległość – Skarga wniesiona pocztą w ciągu dziesięciu kolejnych dni – Brak identyczność pomiędzy jedną a drugą – Przekroczenie terminu do wniesienia skargi)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, avocat)Strona pozwana: Komisja EuropejskaPrzedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego o rewaloryzację jego renty inwalidzkiej.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania.