Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 2 grudnia 2013 r. – Pachtitis przeciwko Komisji

(Sprawa F-49/12)

(Służba publiczna – Konkurs otwarty EPSO/AD/77/06 – Dostęp do dokumentów – Wniosek o dostęp do odpowiedzi w testach wstępnych – Unieważnienie wyników testów – Brak interesu prawnego – Umorzenie postępowania)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Dimitrios Pachtitis (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: początkowo P. Giatagantzidis i K. Kyriazi, następnie P. Giatagantzidis i A. Féréti, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i I. Chatzigiannis, następnie J. Currall i D. Triantafyllou, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę skarżącą: Republika Grecka (przedstawiciele: E. M. Mamouna i K. Boskovits, pełnomocnicy)Królestwo Szwecji (przedstawiciele: A. Falk i S. Johannesson, pełnomocnicy)Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) (przedstawiciel: H. Hijmans, pełnomocnik)Sentencja postanowieniaUmarza się postępowanie w przedmiocie skargi.Dimitrios Pachtitis i Komisja Europejska pokrywają każdy własne koszty postępowania.Republika Grecka, Królestwo Szwecji i Europejski Inspektor Ochrony Danych, interwenienci, pokrywają własne koszty postępowania.