Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 септември 2013 г. — Höpcke/Комисия

(Дело F-46/12)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AST/111/10 — Невключване в списъка с резерви — Изискване да се състави текст с минимална дължина — Неспазване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Dagmar Höpcke (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и D. Abreu Caldas, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и G. Gattinara)ПредметИскане за отмяна на решението на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/111/10 да не включи името на жалбоподателя в списъка на издържалите този конкурс кандидатиДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-жа Höpcke понася наред с направените от нея съдебни разноски и тези на Европейската комисия.