Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 września 2013 r. – Höpcke przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/12)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AST/111/10 – Niewpisanie na listę rezerwową – Instrukcja dotycząca zredagowania tekstu o pewnej minimalnej długości – Niezastosowanie się)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dagmar Höpcke (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i M. G. Gattinara, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AST/111/10 o niewpisaniu nazwiska strony skarżącej na listę laureatów tego konkursuSentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.D. Höpcke pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.