Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 23 октомври 2013 г. — Moragrega Arroyo/Съвет

(Дело F-49/13)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 215, 27/07/13 г., стр.20