Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 септември 2013 г.

Faita/ЕИСК

(Дело F-92/11)1

(Публична служба — Психически тормоз — Молба за съдействие — Мотиви на решение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carla Faita (Брюксел, Белгия) (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, адвокати)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) (представители: M. Arsène и M. L. Camarena Januzec, подпомагани от M. Troncoso Ferrer и F.-M. Hislaire, адвокати)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Икономически и социален комитет, с което се отхвърля искането на жалбоподателката да се признае, че спрямо нея са допуснати нарушения поради липсата на съдействие и неизпълнение на задължението за полагане на грижа, и да се вземат мерки, чрез които да се оповестят професионалните ѝ заслуги и умения, както и искане за обезщетениеДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-жа Faita понася направените от нея съдебни разноски, както и три-четвърти от съдебните разноски, направени от Европейския икономически и социален комитет.Европейският икономически и социален комитет понася една четвърт от своите съдебни разноски.