Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 16. september 2013 – Faita mod EØSU

(Sag F-95/11) 1

(Personalesag – psykisk chikane – anmodning om bistand – en afgørelses begrundelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carla Faita (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) (ved M. Arsène og L. Camarena Januzec, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne M. Troncoso Ferrer og F.-M. Hislaire)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs afgørelse om at afslå sagsøgerens ansøgning om anerkendelse af de fejl, der blev begået over for hendes som følge af undladt bistand og tilsidesættelse af administrationens omsorgspligt, og om at der træffes foranstaltninger til at gøre offentligheden bekendt med hendes fortjenester og kompetencer samt en påstand om erstatning.

Konklusion

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg frifindes.

Carla Faita bærer sine egne omkostninger og bærer tre fjerdedele af de af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afholdte omkostninger.

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bærer en fjerdedel omkostningerne.

____________

____________

1 EUT C 347 af 26.11.2011, s. 46.