Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 september 2013 – Faita / EESC

(Zaak F-92/11)1

(Openbare dienst – Psychisch geweld – Verzoek om bijstand – Motivering van besluit)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Carla Faita (Brussel, België) (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) (vertegenwoordigers: M. Arsène en L. Camarena Januzec, gemachtigden, bijgestaan door M. Troncoso Ferrer en F.-M. Hislaire, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Europees Economisch en Sociaal Comité houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om erkenning van de fouten die jegens haar zijn gemaakt door het gebrek aan bijstand en niet-nakoming van de zorgplicht alsmede om maatregelen te treffen om haar verdiensten en bekwaamheden publiekelijk aan te tonen en verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Faita zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in drie vierde van de kosten van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt verwezen in één vierde van zijn kosten.

____________

____________

1     PB C 347 van 26.11.2011, blz. 46.