Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 września 2013 r. – Faita przeciwko EKES

(Sprawa F-92/11)1

(Służba publiczna – Mobbing – Wniosek o udzielenie wsparcia – Uzasadnienie decyzji)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carla Faita (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: M. Arsène i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, wspierani przez M. Troncoso Ferrer i F.M. Hislaire, avocats)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w przedmiocie wniosku skarżącej o przyznanie, że popełnione zostały w stosunku do niej uchybienia w związku z nieudzieleniem jej wsparcia i naruszeniem obowiązku staranności, jak również o podjęcie działań mających na celu publiczne wykazanie jej osiągnięć i kwalifikacji oraz żądanie zadośćuczynienia.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Carla Faita pokrywa własne koszty postępowania oraz trzy czwarte kosztów poniesionych przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa jedną czwartą własnych kosztów postępowania.