Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 септември 2013 г. — BP/FRA

(Дело F-38/12)1

(Публична служба – Служители на Агенцията на Европейския съюз за основните права – Срочно нает служител – Неподновяване на договор за определен срок за неопределено време – Преназначаване в друга служба до изтичането на договора – Жалба за отмяна – Иск за обезщетение)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател : BP (Барселона, Испания) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник : Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (представители: M. M. Kjærum, подпомаган от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права за неподновяване на договора на жалбоподателката като договорно нает служител и на решението за прехвърлянето й в друг отдел на агенцията, както и искане за заплащане на обезщетение за имуществените и неимуществени вреди, които се твърди, че са претърпени.ДиспозитивОтхвърля жалбата.BP следва да понесе изцяло собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати изцяло разноските, направени от Агенцията на Европейския съюз за основните права.