Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. september 2013 – BP mod FRA

(Sag F-38/12) 1

(Personalesag – ansatte ved Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder – kontraktansat – ikke-forlængelse af en tidsbegrænset kontrakt med henblik på en tidsubegrænset kontrakt – omplacering til en anden afdeling indtil kontraktens udløb – annullationssøgsmål – erstatningssøgsmål)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: BP (Barcelona, Spanien) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (ved M. Kjærum, som befuldmægtiget, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder trufne afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som kontraktansat og af afgørelse om at omplacere sidstnævnte til en anden af agenturets afdelinger, samt påstand om erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som angiveligt er lidt

Konklusion

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder frifindes.

BP bærer alle sine egne omkostninger og betaler alle de omkostninger, der er afholdt af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

____________

____________

1 EUT C 138 af 12.5.2012, s. 37.