Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 september 2013 – BP / FRA

(Zaak F-38/12)1

(Openbare dienst – Personeel van Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten – Arbeidscontractant – Niet-verlenging voor onbepaalde duur van overeenkomst voor bepaalde duur – Overplaatsing naar andere dienst tot afloop van overeenkomst – Beroep tot nietigverklaring – Beroep tot schadevergoeding)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: BP (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (vertegenwoordigers: M. Kjærum, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten om verzoeksters overeenkomst van arbeidscontractante niet te verlengen en van het besluit om haar over te plaatsen naar een andere afdeling van dat Bureau alsmede verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die zij zou hebben geleden

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BP draagt al haar eigen kosten en wordt verwezen in alle kosten van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten.

____________

____________

1     PB C 138 van 12.5.2012, blz. 37.