Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 września 2013 r. – BP przeciwko FRA

(Sprawa F-38/12)1

(Służba publiczna – Personel Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej – Członek personelu kontraktowego – Niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony ze skutkiem zawarcia umowy na czas nieokreślony – Przeniesienie do innego departamentu do czasu wygaśnięcia umowy – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BP (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (przedstawiciele: M. Kjærum, pełnomocnik, wspierany przez B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o niezawarciu ze skarżącą kolejnej umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego oraz decyzji o jej przeniesieniu do innego departamentu agencji, jak również żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za jakoby poniesioną szkodę i jakoby doznaną krzywdęSentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.BP pokrywa całość własnych kosztów i zostaje obciążona całością kosztów poniesionych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.