Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2013 – BP/FRA

(vec F-38/12)1

(Verejná služba – Zamestnanci Agentúry Európskej únie pre základné práva – Zmluvný zamestnanec – Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú – Preloženie na miesto v inej službe až do skončenia zmluvy – Žaloba o neplatnosť – Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: BP (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokátky)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (v zastúpení: M. Kjærum, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Agentúry Európskej únie pre základné práva o nepredĺžení zmluvy zmluvného zamestnanca so žalobcom a rozhodnutia o jeho preložení na iné oddelenie agentúry, ako aj návrh na náhradu škody a úrokov za údajne utrpenú majetkovú a nemajetkovú ujmuVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    BP znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Agentúry Európskej únie pre základné práva.