Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av de Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 23 december 2013 – Diageo Brands BV mot Simiramida-04 EOOD

(Mål C-681/13)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Diageo Brands BV

Motpart: Simiramida-04 EOOD

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 34.1 i förordning (EG) nr 44/20011 tolkas så, att denna grund för att vägra erkänna en dom även avser fall där beslutet från domstolen i ursprungsmedlemsstaten på ett uppenbart sätt strider mot unionsrätten, och nämnda domstol inser detta?

2 a)    Ska artikel 34.1 i förordning (EG) nr 44/2001 tolkas så, att ett åberopande av denna grund för att vägra erkänna en dom hindras av den omständigheten att den part som åberopar grunden har underlåtit att uttömma alla tillgängliga rättsmedel i den medlemsstat där beslutet meddelades?

2 b)    Om fråga 2 a) ska besvaras jakande, blir svaret annorlunda om det hade varit meningslöst att uttömma alla rättsmedel i ursprungsmedlemsstaten, eftersom det finns anledning att anta att detta inte skulle ha lett till ett annat resultat?

3.    Ska artikel 14 i direktiv 2004/482 tolkas så, att denna bestämmelse även omfattar parternas kostnader för en skadeståndstalan i en medlemsstat, om talan och försvaret mot talan avser motpartens påstådda ansvar för de beslag som denne har gjort och de meddelanden som denne har skickat för att säkerställa skyddet för sin varumärkesrätt i en annan medlemsstat, och därvid frågan huruvida ett domstolsbeslut i den sistnämnda medlemsstaten ska erkännas i den förstnämnda medlemsstaten?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, s. 1)

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EGT L 351, s. 44)