Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. apríla 2012 – Spojené kráľovstvo/Rada

(vec C‑656/11 R)

„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Rozhodnutie Rady – Návrh na odklad výkonu – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Rozhodnutie 2011/863/EÚ – Naliehavosť“

1.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky poskytnutia – Fumus boni iuris – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Kumulatívna povaha – Zváženie všetkých dotknutých záujmov (články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ) (pozri body 27, 28)

2.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky poskytnutia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Dôkazné bremeno – Vznik ujmy závisiaci od budúcich a neistých udalostí – Neexistencia naliehavosti (články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ) (pozri body 31 – 40)

3.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky poskytnutia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Majetková ujma – Ujma, ktorá môže byť napravená nariadením odškodnenia v rámci žaloby vo veci samej – Neexistencia nenapraviteľnosti (články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ) (pozri body 41 – 46)

Predmet

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia Rady 2011/863/EÚ zo 16. decembra 2011 o pozícii, ktorú má prijať Európska únia v spoločnom výbore zriadenom na základe dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, pokiaľ ide o nahradenie prílohy II k tejto dohode o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 341, s. 1), a na nariadenie predbežných opatrení s tým istým predmetom

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.