Language of document : ECLI:EU:C:2012:211

Sklep predsednika Sodišča z dne 18. aprila 2012 –
Združeno kraljestvo proti Svetu

(Zadeva C‑656/11 R)

„Začasna odredba – Sklep Sveta – Predlog za odlog izvršitve – Predlog za izdajo začasnih odredb – Sklep 2011/863/EU – Nujnost“

1.                     Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Fumus boni juris – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Kumulativnost – Tehtanje vseh zadevnih interesov (člena 278 PDEU in 279 PDEU) (Glej točki 27 in 28.)

2.                     Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Nastanek škode, odvisen od prihodnjih in negotovih dogodkov – Neobstoj nujnosti (člena 278 PDEU in 279 PDEU) (Glej točke od 31 do 40.)

3.                     Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda – Škoda, ki jo je mogoče povrniti s prisoditvijo odškodnine v okviru tožbe v glavni stvari – Neobstoj nepopravljivosti (člena 278 PDEU in 279 PDEU) (Glej točke od 41 do 46.)

Predmet

Predlog za odlog izvršitve Sklepa Sveta z dne 16. decembra 2011 o stališču Evropske unije na Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o nadomestitvi njegove Priloge II o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2011/863/EU) (UL L 341, str. 1) in za izdajo drugih začasnih odredb z istim predmetom.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.